Imágenes y contra-imágenes: usos de la fotografía en las prácticas artísticas contemporáneas

MINECO (Ref. Projecte HAR2014-55271-P)
castellano | english

Els tres eixos conceptuals que exposem a continuació determinen les línies d’actuació i els objectius essencials del present projecte. El marc conceptual de recerca es refereix, en primer lloc, a la reaparició, en l’àmbit de les discussions teòriques, de la imatge fotogràfica com a dispositiu d’especial significació per operar noves formes d’arrelament de les pràctiques artístiques en la realitat contextual. En aquest sentit, els usos de la fotografia en les pràctiques artístiques dels darrers cinquanta anys han contribuït a la reobertura d’algunes qüestions pròpiament artístiques com les vinculades al cos i la identitat, la memòria i la història, o l’esfera pública i política, entre moltes altres. En segon lloc, aquesta reaparició de la imatge fotogràfica en el si de les pràctiques artístiques ha modificat l’estatut i el paper de la imatge fotogràfica en els discursos i pràctiques museístiques en els centres dedicats a l’art contemporani, atorgant-li una centralitat desconeguda fins ara. I, finalment, en tercer lloc, la mutació essencial operada durant les dues últimes dècades en l’àmbit de la cultura visual i la imatge fotogràfica, per l’emergència de la fotografia digital i els seus diferents usos i pràctiques vinculades a Internet, la telefonia mòbil i les xarxes socials, i que han donat lloc, entre altres fenòmens, al que, en determinats àmbits, es denomina postfotografia.